Eddaskolan åk F-5

Eddaskolans värdegrund

   

  

S amarbete

  

T rygghet 

A nsvar 

R espekt 

K amratskap 

  

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

                                                                                   (Läroplan för grundskolan s.7) 

På Eddaskolan har vi gemensamma ordningsregler. Våra ordningsregler har vi arbetat fram tillsammans och det sätts in tydliga åtgärder för de elever som inte efterföljer dem.  

På Eddaskolan arbetar vi med Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt och Kamratskap, sammanfattat STARK. Begreppet STARK går hand i hand med skolans ordningsregler och syftet är att utveckla de demokratiska värderingar som lyfts fram i beskrivningen av skolans värdegrund. Vi har vi valt att konkretisera STARK med en ryggsäck. Visionen är att alla elever ska ha med sig värderingarna/ryggsäcken in i vuxenlivet. För att leva upp till vår vision behöver arbetet med STARK tillsammans med Eddaskolans ordningsregler och åtgärdstrappa genomsyra all verksamhet i organisationen.  
  
Varje fritidslokal har en ryggsäck med orden samarbete, trygghet, ansvar, respekt och kamratskap. Skolans värdegrund och de demokratiska värderingarna förankras och levandegörs när vi kontinuerligt arbetar med STARK, Eddaskolans ordningsregler och åtgärdstrappa.  

Vi informerar om STARK via skolans facebook-sida och veckobrev. 

 

Välkomna att även besöka Eddaskolan på Facebook.

https://www.facebook.com/Eddaskolan-504815713232786/

 

Eddaskolans foto.  


 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation